Siktdjup i sjöar

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. På lite drygt det dubbla siktdjupet, med ca 1 % av ljuset vid ytan, går gränsen för hur djupt fastsittande växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning i augusti.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt sikdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Mätområde Datum Värde (m)
Görväln 1981 4,0
Görväln 1982 4,0
Görväln 1983 4,0
Görväln 1984 4,2
Görväln 1985 4,0
Görväln 1986 4,0
Görväln 1987 3,5
Görväln 1988 3,7
Görväln 1989 3,7
Görväln 1990 3,9
Görväln 1991 3,3
Görväln 1992 3,1
Görväln 1993 3,6
Görväln 1994 5,0
Görväln 1995 4,8
Görväln 1996 4,7
Görväln 1997 4,7
Görväln 1998 5,4
Görväln 1999 5,2
Görväln 2000 4,6
Görväln 2001 4,0
Görväln 2002 3,9
Görväln 2003 4,0
Görväln 2004 5,2
Görväln 2005 5,4
Görväln 2006 5,5
Görväln 2007 4,8
Görväln 2008 4,8
Görväln 2009 4,0
Görväln 2010 3,5
Görväln 2011 2,9
Görväln 2012 3,1
Görväln 2013 3,3
Görväln 2014 3,3
Görväln 2015 3,6
Görväln 2016 3,7
Görväln 2017 4,2
Görväln 2018 3,8
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

I stort sett samtliga vattenområden har måttligt till mycket litet siktdjup. Endast Flaten har stort siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet, vilket sannolikt är en orsak till att siktdjupet har minskat i flera av Stockholms sjöar under senare år.