Judarn

Bild på Judarn
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Sjön Judarn ligger i Judarskogens naturreservat i Bromma som bildades 1995. Tillrinningsområdet domineras av naturmark. I övrigt ingår områden med bebyggelse och vägar, bl.a. dagvatten från Bergslagsvägen. Det finns två utloppsdiken mot Mälaren, ett i söder och ett i öster.

Sjöns läge i naturreservatet gör att frilufts- och naturvärdena är höga. I reservatet finns särskilda geovetenskapliga värden i form av sk De Geer-moräner från inlandsisens avsmältning. Runt Judarn går en gångväg som är ca 1,8 km lång, där delar av stigen går på trädäck. Fiske och kräftfiske efter signalkräftor upplåts via Sportfiskekortet. Judarskogen är Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län inledde 2009 ett lyckat arbete med att återintroducera större vattensalamander vid Judarn.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Judarn med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander
Genomförd och utvärderad Åtgärder 2012 Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljöförvaltningen
Olovslundsskolan
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Upprustning av gångväg runt Judarn
Genomförd Åtgärder 2008 Bromma stadsdelsförvaltning
Påbörjad
Judarn, utreda tillförsel av brädd- och trafikdagvatten
Påbörjad Åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Åtgärder Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd Miljöövervakning 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning 2013 Miljöförvaltningen
Vattenområde TEMA.3.1.10
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Kontakt
Tema

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information