Kyrksjön

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår

Kyrksjön är en liten och grund sjö. Den ingår i Kyrksjölötens naturreservat, som bildades 1997. Tillrinningen kommer huvudsakligen från naturmark. Inom tillrinningsområdet finns också två koloniområden, en mindre del villabebyggelse och ca en halv km av Spångavägen. Det enda tydliga tillflödet, ett dike, kommer från Kyrksjölöten och koloniområdet öster om sjön. Kyrksjöns vatten leds numera vidare till Råcksta Träsk via en pumpstation.

Vid Kyrksjön finns en av kommunens största fuktlövskogar med rikt fågelliv. Sjön är en viktig fortplantningslokal för groddjur och har visst intresse för fritidsfisket – den enda garanterade fiskarten är ruda men vissa år har även abborre förekommit i sjön. Fiske upplåts via Sportfiskekortet. Det finns två bryggor i sjön som används för bad. Det är inte något officiellt strandbad och badvattenkvaliteten provtas inte förutom mitt i sjön, där vattnet som regel varit tjänligt utan anmärkning.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Kyrksjön med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fysiska åtgärder

Genomförd

Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Åtgärd TEMA.3.1.11.14 Kyrksjön är avsatt som Natura 2000-område med anledning av den större vattensalamandern. På senare år förvann dock arten från lokalen, varför man år 2007 anlade en mindre damm intill sjön i hopp om att groddjur skulle etablera sig. Dammen har därefter utökats i syfte att återskapa en ännu bättre livsmiljö för den större vattensalamandern. År 2015 beslutade man att hjälpa arten på traven genom en återintroduktion.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Åtgärd TEMA.3.1.11.8 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.
Förslag till åtgärd

Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Åtgärd TEMA.3.1.11.9 Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.

Utredning

Miljöövervakning

Tillsyn

Delområde TEMA.3.1.11
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Basinventering vattenväxter 2007

Basinventering 2007 av vattenväxter i tio Natura 2000-sjöar i länet, utförd av Naturvatten i Roslagen
AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av kransalger 2007

Inventering av kransalger i Kyrksjön 2007 utförd av TerraLimno Gruppen AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar