Kyrksjön

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Ekologisk status: Hög
Kemisk status: Uppnår ej god

Kyrksjön är en liten och grund sjö. Den ingår i Kyrksjölötens naturreservat, som bildades 1997. Tillrinningen kommer huvudsakligen från naturmark. Inom tillrinningsområdet finns också två koloniområden, en mindre del villabebyggelse och ca en halv km av Spångavägen. Det enda tydliga tillflödet, ett dike, kommer från Kyrksjölöten och koloniområdet öster om sjön. Kyrksjöns vatten leds numera vidare till Råcksta Träsk via en pumpstation.

Vid Kyrksjön finns en av kommunens största fuktlövskogar med rikt fågelliv. Sjön är en viktig fortplantningslokal för groddjur och har visst intresse för fritidsfisket – den enda garanterade fiskarten är ruda men vissa år har även abborre förekommit i sjön. Fiske upplåts via Sportfiskekortet. Det finns två bryggor i sjön som används för bad. Det är inte något officiellt strandbad och badvattenkvaliteten provtas inte förutom mitt i sjön, där vattnet som regel varit tjänligt utan anmärkning.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Kyrksjön med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd och utvärderad
Groddjurstunnlar vid Spångavägen
Genomförd och utvärderad Åtgärder 2013 Trafikkontoret
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Leda utloppet från Kyrksjön till Råcksta Träsk
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Nya groddjursdammar 2011-2013
Genomförd Åtgärder 2013 Idrottsförvaltningen
Rädda Långsjöns grodor
Stockholms herpetologiska förening
Genomförd
Upprustning och underhåll av bryggor
Genomförd Åtgärder 2007 Bromma stadsdelsförvaltning
Trafikkontoret
Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander
Genomförd Åtgärder 2015 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"
Förslag till åtgärd Åtgärder
Genomförd
Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Åtgärder Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Kartera deltillrinningsområden
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Miljöövervakning
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd Miljöövervakning 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Tillsyn
Förslag till åtgärd
Tillsyn av avloppslösningar i kolonistugeområden
Förslag till åtgärd Tillsyn Miljöförvaltningen
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön
Pågående Tillsyn 2020 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområde TEMA.3.1.11
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt
Tema

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Basinventering vattenväxter 2007

Basinventering 2007 av vattenväxter i tio Natura 2000-sjöar i länet, utförd av Naturvatten i Roslagen
AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av kransalger 2007

Inventering av kransalger i Kyrksjön 2007 utförd av TerraLimno Gruppen AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information