Kadmium i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Kadmium är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas kadmiumhalter för de tio provtagningspunkterna i Stockholms sjöar.

Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Undersökningarna visar likartade årsmedelvärden (löst halt) för kadmium i Drevviken och Årstaviken som har längst mätserier. Man kan ana en svag minskning av halterna, men ännu är det för tidigt att säga om minskningen är signifikant.

Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 0,09 µg/l (årsmedelvärde).