Långsjön

Foto på Långsjön
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Långsjön ligger i ett gammalt villaområde på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Tillrinningsområdet upptas huvudsakligen av villaområden. Tillförseln av näringsämnen och föroreningar kommer huvudsakligen från omgivande bebyggelse och vägar. Den andra källan av betydelse är bräddvatten (utsläpp av orenat avloppsvatten). Sjöns vattenstånd regleras av en damm i utloppet i den nordvästra änden. Utflödet rinner till Vårbyfjärden i Mälaren.

I början av 1900-talet släpptes stora mängder orenat avloppsvatten ut i sjön, vilket ledde till igenväxning av sjön. Vass och näckrosor har vid flera tillfällen tagits bort, och en mindre muddring har gjorts i den norra delen. Det största djupet är bara drygt 3 meter. 2002 började dricksvatten tillsättas årligen, ca 30 l/s, i den södra änden av Långsjön, motsvarande sjöns hela volym. 2006 behandlades bottnen med aluminium för att fastlägga fosfor.

Sjön används för bad samt för fiske och kräftfiske via Sportfiskekortet. Långsjön har decimeringsfiskats på mörtfiskar i syfte att förbättra fiskbeståndet. Gös och signalkräftor är utplanterade. Långsjön är en viktig reproduktionslokal för groddjur och har Stockholms stads rikaste förekomst av vanlig groda och vanlig padda. Inom Stockholms stads del finns ett strandbad, Långsjöbadet.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Långsjön med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Slutår Ansvar
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm
Förslag till åtgärd
Påbörjad
Påbörjad
Minskning av bräddningen till Långsjön
Påbörjad Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Långsjön, reduktion av intern fosforbelastning
Genomförd 2006 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Upprustning av strandpromenad vid Långsjön
Genomförd 2011 Älvsjö stadsdelsförvaltning
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning i Långsjön
Genomförs kontinuerligt Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd 2013 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Genomförd
Informera boende runt Långsjön
Genomförd 2006 Huddinge kommun
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Vattenområde TEMA.3.1.16
Senast uppdaterad: 2018-06-29
Kontakt
Tema

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information