Långsjön

Foto på Långsjön
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Långsjön ligger i ett gammalt villaområde på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Tillrinningsområdet upptas huvudsakligen av villaområden. Tillförseln av näringsämnen och föroreningar kommer huvudsakligen från omgivande bebyggelse och vägar. Den andra källan av betydelse är bräddvatten (utsläpp av orenat avloppsvatten). Sjöns vattenstånd regleras av en damm i utloppet i den nordvästra änden. Utflödet rinner till Vårbyfjärden i Mälaren.

I början av 1900-talet släpptes stora mängder orenat avloppsvatten ut i sjön, vilket ledde till igenväxning av sjön. Vass och näckrosor har vid flera tillfällen tagits bort, och en mindre muddring har gjorts i den norra delen. Det största djupet är bara drygt 3 meter. 2002 började dricksvatten tillsättas årligen, ca 30 l/s, i den södra änden av Långsjön, motsvarande sjöns hela volym. 2006 behandlades bottnen med aluminium för att fastlägga fosfor.

Sjön används för bad samt för fiske och kräftfiske via Sportfiskekortet. Långsjön har decimeringsfiskats på mörtfiskar i syfte att förbättra fiskbeståndet. Gös och signalkräftor är utplanterade. Långsjön är en viktig reproduktionslokal för groddjur och har Stockholms stads rikaste förekomst av vanlig groda och vanlig padda. Inom Stockholms stads del finns ett strandbad, Långsjöbadet.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Långsjön med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

*Den ekologiska statusen bedöms vara måttlig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är två klasser bättre än dålig, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Strandängsstigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Skärmbassäng vid Frösövägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Brovaktarvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Poppelvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Våtmark vid Allévägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Furuvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Drejarvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Tranvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Måsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Häradsvägen-Ejdervägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Tranvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Sjöstigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Sjöstigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Isvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Huddinge kommun
Förslag till åtgärd
Damm vid Sjöstigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Sjöhagsvägen/ Segeltorpsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Herrängsvägen-Apelvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Segeltorpsvägen-Norrhagsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Segeltorpsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Liljestigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Långbrodalsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Herrängsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Damm vid Sälgstigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Våtmark vid Långsjövägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Vallmovägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Gullrisstigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Långsjövägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Gårdstigen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Svartlösavägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Damm vid Storskiftesvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Våtmark vid Myrvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder
Pågående
Minskning av bräddningen till Långsjön
Pågående Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Reduktion av intern fosforbelastning
Genomförd Fysiska åtgärder 2006 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Upprustning av strandpromenad vid Långsjön
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Älvsjö stadsdelsförvaltning
Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning i Långsjön
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd Fysiska åtgärder 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Fysiska åtgärder 2013 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Informera boende runt Långsjön
Genomförd Fysiska åtgärder 2006 Huddinge kommun
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Långsjön
Pågående Fysiska åtgärder 2021 Huddinge kommun
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområde TEMA.3.1.16
Senast uppdaterad: 2020-11-16
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 243 ha
  • Sjöyta: 29 ha
  • Sjövolym: 617 000 m³
  • Omsättningstid: 9-10 mån (ca 6 mån vid dricksvattentillsättning)
  • Största djup: 3,3 m
  • Medeldjup: 2,2 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.