Bly i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Bly är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status. I Miljöbarometern redovisas blyhalter i de tio provtagningspunkterna i Stockholms sjöar.

Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Undersökningarna visar att halterna varierar mellan år och mellan stationer så att det är svårt att säga var halterna är högst. Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 1,2 µg/l. För bly avses biotillgänglig koncentration när det gäller årsmedelvärden för inlandsvatten.

Över tid kan man ana en minskning i halterna i de sjöar som har undersökts sedan 2009.