Nickel i ytvatten - filtrerad halt

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av nickel i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.
Nickel i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad halt)
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för kemisk status är 8,6 ug/l för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.