Zink i ytvatten - filtrerad halt

Zink är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.
Zink i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad halt)
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.