Magelungen

Foto på Magelungen
Foto: Christer Lännergren

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem. Den är näst Drevviken den största sjön i Stockholmsområdet och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Fagersjöviken är den grundaste delen, med mindre än 2 meters vattendjup. I den sydöstra delen av sjön är det största djupet nära 14 meter. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk nedan till VISS.

Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Magelungens nuvarande status är "Otillfredsställande". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fysiska åtgärder

Genomförd

Kräppladiket - två nya dammar

Åtgärd TEMA.3.1.3.31 Kräppladiket är ett tillflöde till sjön Magelungen i södra Stockholm. Ett dagvattenledningsnät avvattnar drygt 300 hektar i Huddinge och Stockholms kommuner innan ledningen mynnar i ett dike. För att rena dagvattnet och samtidigt skapa natur- och rekreationsvärden byggdes diket om år 2007.
Planerad

Kräppladiket - ytterligare åtgärder

Åtgärd TEMA.3.1.3.8 År 2007 byggdes två dammar i Kräppladiket för att åstadkomma jämnare vattenflöden och förbättrad rening av dagvattnet. Dock har det varit svårt att påvisa förbättringar av vattenkvaliteten i Kräppladiket, varför ytterligare åtgärder för att förbättra vattenkvaliten samt skapa natur- och rekreationsvärden har utretts. Funktionsförbättringen ingår även som förslag på åtgärd inom det lokala åtgärdsprogram som håller på att tas fram för Magelungen.

Utredning

Miljöövervakning

Tillsyn

Delområde TEMA.3.1.3
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet och hur du själv kan bidra till renare vatten i Magelungen och Drevviken (2006).

Miljöövervakning

Inventering av vattenväxter

Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sedimentundersökning Fagersjöviken

Undersökning av Fagersjövikens bottensediment avseende fosforinnehåll, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Stockholm Vatten (2005).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information