Magelungen

Foto på Magelungen
Foto: Christer Lännergren
Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem. Den är näst Drevviken den största sjön i Stockholmsområdet och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Fagersjöviken är den grundaste delen, med mindre än 2 meters vattendjup. I den sydöstra delen av sjön är det största djupet nära 14 meter. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk nedan till VISS.

Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Magelungens nuvarande status är "Otillfredsställande". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Bygge av utjämningsmagasin
Genomförd Åtgärder 2005 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Trehörningen, rening av dagvatten
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Utvärdering av VEKLIP dagvattendike
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar
Genomförd Åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Vegetationsröjning vid Magelungens stränder
Genomförs kontinuerligt Åtgärder Farsta stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Påbörjad
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Magelungen
Påbörjad Åtgärder Huddinge kommun
Stockholm Vatten och Avfall
Tyresåns vattenvårdsförbund
Påbörjad
Åtgärda enskilda avlopp runt Magelungen
Påbörjad Åtgärder Huddinge kommun
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Kräppladiket - ytterligare åtgärder
Planerad Åtgärder
Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Högdalstippen
Förslag till åtgärd Åtgärder Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Magelungsvägen och Nynäsvägen
Förslag till åtgärd Åtgärder Huddinge kommun
Stockholm Vatten och Avfall
Trafikverket
Genomförd
Undersökning av filter för reduktion av koppar
Genomförd Åtgärder 2009 Kungliga Tekniska Högskolan
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem
Genomförd Åtgärder 2007 Miljöförvaltningen
Genomförd
Utreda möjligheter till bad vid Fagersjö
Genomförd Åtgärder 2008 Farsta stadsdelsförvaltning
Miljöförvaltningen
Genomförd
Informationsprojekt om Magelungen och Drevviken
Genomförd Åtgärder 2006 Farsta stadsdelsförvaltning
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförd
Inventering av undervattensväxter i Tyresån
Genomförd Miljöövervakning 2009 Tyresåns vattenvårdsförbund
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Tillsyn
Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp
Förslag till åtgärd Tillsyn Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Tillsyn av gödselanläggningar
Förslag till åtgärd Tillsyn Miljöförvaltningen
Genomförd
Tillsynskampanj i Snösätra upplagsområde
Genomförd Tillsyn 2009 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområde TEMA.3.1.3
Senast uppdaterad: 2018-10-22
Kontakt
Tema

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet och hur du själv kan bidra till renare vatten i Magelungen och Drevviken (2006).

Miljöövervakning

Inventering av vattenväxter

Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sedimentundersökning Fagersjöviken

Undersökning av Fagersjövikens bottensediment avseende fosforinnehåll, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Stockholm Vatten (2005).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information