Magelungen

Foto på Magelungen
Foto: Christer Lännergren

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem. Den är näst Drevviken den största sjön i Stockholmsområdet och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Fagersjöviken är den grundaste delen, med mindre än 2 meters vattendjup. I den sydöstra delen av sjön är det största djupet nära 14 meter. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk nedan till VISS.

Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Magelungens nuvarande status är "Otillfredsställande". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Tillrinningsområdet runt Magelungen är ganska litet och större delen av tillflödet kommer med Norrån som tar emot vatten från Orlången, Trehörningen och Ågestasjön. Tre mindre vattendrag rinner till sjön - Magelungsdiket och Kräppladiket i nordväst och Djupån i sydost. Utflödet går via Forsån till Drevviken.

Magelungen har stort frilufts- och naturvärde, för fiske, bad, båtsport och skridskoåkning. Fiskbeståndet är stort och artrikt, ett omfattande kräftfiske bedrivs också. Fiske upplåts via Sportfiskekortet eller Magelungens fiskevårdsförenings kort. Inom Stockholms stad finns ett bad, Farsta strandbad.

Genom Tyresåns vattenvårdsförbund finns ett organiserat samarbete mellan berörda kommuner, Länsstyrelsen och Stockholm Vatten. Syftet är att öka kunskapen om Tyresåns sjöar och vattendrag och göra kommunernas vattenvårdsarbete mer effektivt. Läs mer på Tyresåns vattenvårdsförbunds hemsida: www.tyresan.se. 

Delområde TEMA.3.1.3
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet och hur du själv kan bidra till renare vatten i Magelungen och Drevviken (2006).

Miljöövervakning

Inventering av vattenväxter

Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sedimentundersökning Fagersjöviken

Undersökning av Fagersjövikens bottensediment avseende fosforinnehåll, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Stockholm Vatten (2005).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information