Mälaren - Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej

Årstaviken är en vik av Mälaren mellan västra Södermalm och Årsta. Ungefär en fjärdedel av tillrinningen kommer från Södermalm och resten från den södra sidan av viken – Östberga, Västberga och Årsta med bostäder och stora industri- och arbetsområden. Trafikdagvatten kommer från bl.a. Essingeleden och Södertäljevägen. Flera bräddvattenutlopp från avloppsnätet mynnar på båda sidor av viken. Utflödet går genom Hammarbyslussen till Hammarby Sjö. Årstaviken saknade tidigare förbindelse med Saltsjön och var fram till början av 1900-talet Stockholms viktigaste vattentäkt. På 1920-talet öppnades Hammarbyslussen och saltvatten kommer nu in i viken vid slussningarna.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fysiska åtgärder

Miljöövervakning och utredning

Påbörjad

Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Åtgärd TEMA.3.1.18.13 I Årstaskogen och på Årsta Holmar planerar staden ett nytt naturreservat. Just nu pågår bearbetning av förslaget efter beskedet om inriktning efter samrådet. Målsättningen är att reservatet ska vara inrättat våren 2018.

Tillsynsarbete

Förslag till åtgärd

Årsta - groddammar på Årsta holmar

Åtgärd TEMA.3.1.18.6 Mellan öarna Alholmen och Bergholmen sträcker sig ett smalt näs, på båda sidor omgivet av vatten, vass och fuktlövskog. I strandzonen på den norra sidan har grodlek tidigare förekommit. Till följd av sedimentering och nedfallande löv, kvistar och grenar har grodgölarna fyllts igen. Genom att återskapa några grodgölar bedöms förutsättningarna förbättras för återetablering av groddjur.
Delområde TEMA.3.1.18
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Dokument

Skötselplan Årstabäcken

Skötselplan för Årstaskogens bäckravin och Storängsparken, framtagen av Conec och Naturvårdsbyrån 2007.