Krom i ytvatten

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. I Miljöbarometern redovisas kromhalter för tio sjöar i Stockholm i jämförelse med Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde för sjöar.

Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Vattenområde Senaste värdet Datum
Brunnsviken 0,4 2016
Drevviken 0,10 2016
Fiskarfjärden (Klubben) 0,10 2016
Görväln 0,10 2016
Judarn 0,10 2016
Kyrksjön 0,10 2016
Lilla Värtan 0,4 2016
Långsjön 0,10 2016
Magelungen 0,10 2016
Riddarfjärden 0,10 2016
Råcksta Träsk 0,10 2016
Saltsjön 0,3 2016
Ulvsundasjön 0,10 2016
Årstaviken 0,10 2016
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

I Årstaviken och Drevviken, där provtagning genomförts under längst tid, är årsmedelvärdena (löst halt) för krom likartade. Halterna i samtliga lokaler i Stockholm låg betydligt under Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde på 3 µg/l vid provtagningarna år 2016.
Indikator TEMA.3.1.18.13
Senast uppdaterad: 2017-05-19
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen