Mälaren - Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej

Fiskarfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö och Lovön i väst och Stora Essingen i öst. Inom Fiskarfjärdens avriningsområde ligger Grimsta, Lovön och Sätraskogens naturreservat.
Vid fjärden finns flera allmänna bad och båtklubbar.
 
Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fiskarfjärdens miljötillstånd

Fiskarfjärden uppnår god ekologisk status, men den uppnår inte god kemisk status på grund av höga halter av antracen och TBT. Källorna till det kan vara förorenad mark, till exempel gammal industrimark, varv och båtuppläggningsplatser.

Indikatorer - Ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.13 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 16 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.18 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,5 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.18 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 6,0 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.14 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 7,8 pH2016

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.1 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,2 µg/l2016

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.2 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 1,4 µg/l2016

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.19.3 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Senaste värdet: 0,10 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.4 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,04 µg/l2016

Kadmium i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.5 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,010 µg/l2016

PCB i fisk

Indikator TEMA.3.1.19.9 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Senaste värdet: 1,3 mg/kg2016

PBDE i fisk

Indikator TEMA.3.1.19.12 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Senaste värdet: 0,3 µg/kg2016

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.1.19.11 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 7,7 µg/kg2016

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.16 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 65 µg/g ts2013

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.17 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,8 µg/g ts2013

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.10 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.9 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,0 10-log/100 ml2016

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.18 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 90 µg/g ts2013

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.18 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 61 µg/g ts2013

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.18 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2013

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.18 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 40 µg/g ts2013

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.11 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 280 µg/g ts2013

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.18 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 2,6 µg/g ts2007

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.18 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 88 ng/g ts2007

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.12 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 70 ng/g ts2007

BDE209 i sediment

Indikator TEMA.3.1.19.15 BDE 209 i ytsediment
Senaste värdet: 20 ng/g ts2007

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.19.16 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 14 arter2007
Delområde TEMA.3.1.19
Senast uppdaterad: 2017-09-01
Kontakt

VISS Fiskarfjärden

Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Artiklar

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information