Nickel i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

Nickelhalter i ytsediment
Färgruta Fiskarfjärden (Klubben)
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), Stockholm Vatten (1999), SGU (2001), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)

Kommentar

Fiskarfjärden (Klubben)

För vattenområdet Östra Mälaren redovisas sedimentdata från provtagningsplats Klubben, utanför Hägersten. Sedimentdata inom Östra Mälaren finns också redovisade från provtagningspunkterna Kyrkfjärden, Fiskarfjärden, Stora Essingen och Reimersholme.

Tillståndsklassning

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metaller i sediment (Rapport 4913).

 Mycket höga halter >250 µg/g ts
 Höga halter 50–250 µg/g ts
 Måttligt höga halter 15–50 µg/g ts
 Låga halter 5–15 µg/g ts
 Mycket låga halter <5 µg/g ts
Indikator TEMA.3.1.19.18
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt