Mälaren - Görväln

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej

Görväln är en fjärd i Östra Mälaren och sträcker sig från Upplands-Bro och Kungsängen/Stäket i norr till Lovön i söder. Stockholms stad har stränder mot Görväln i Hässelby. Avrinningsområdet består främst av skogs- och jordbruksmark. Vid Görväln finns två vattenreningsverk;  Lovö vattenverk och Görvälns vattenreningsverk. Det finns också flera allmänna bad och båtklubbar.
 
Kyrkhamn ligger inom Görvälns avrinningsområde. Där finns förslag på att bilda ett nytt naturreservat, som då kommer att hänga ihop med Görvälns naturreservat i Järfälla som sträcker sig utmed Mälarens strand från Kalhäll till Hässelby. Dessutom ligger Eldgarnsöns, Frölunda och  Lovöns naturreservat  inom avrinningsområdet
 
Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Görvälns miljötillstånd

Mälaren-Görväln uppnår god ekologisk status trots att påverkan från omgivande Mälaren är betydande. Det beror på att Görväln är relativt djup och näringsämnen sjunker till botten i djupa bassänger där vattnets omsättningstid är längre. 

Mälaren-Görväln uppnår inte god kemisk status på grund av höga halter av antracen, bly, kadmium och nickel. Den når inte heller god status för de särskilda förorenande ämnena på grund av höga halter av zink.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.10 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 13 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.12 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,7 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.11 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 6,4 µg/l2016

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.1 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,1 µg/l2016

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.2 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 1,0 µg/l2016

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.20.3 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Senaste värdet: 0,10 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.4 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,02 µg/l2016

Kadmium i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.5 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,010 µg/l2016

Nickel i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.6 Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,2 µg/l2016

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.18 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 66 µg/g ts1999

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.13 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,8 µg/g ts1999

PCB i fisk

Indikator TEMA.3.1.20.7 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Senaste värdet: 0,3 mg/kg2016

PBDE i fisk

Indikator TEMA.3.1.20.10 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Senaste värdet: 0,10 µg/kg2016

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.1.20.9 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 9,4 µg/kg2016

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.10 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.20 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,7 10-log/100 ml2016

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.14 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 56 µg/g ts1999

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.15 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 48 µg/g ts1999

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.16 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,10 µg/g ts1999

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.17 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 59 µg/g ts1999

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.20.19 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 250 µg/g ts1999
Delområde TEMA.3.1.20
Senast uppdaterad: 2017-09-01
Kontakt

VISS Mälaren Görväln

Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information