Koppar i ytvatten - sjöar

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljöövervakning, Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från år 2013 har provtagningen utökats i både inlandsvatten och kustvatten.

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Nedan redovisas kopparhalter för tio sjöar i Stockholm i jämförelse med Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde för sjöar.

Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Mätområde Datum Värde
Drevviken 2009 3,1
Drevviken 2010 1,5
Drevviken 2011 1,7
Drevviken 2012 1,8
Drevviken 2013 1,7
Drevviken 2014 2,1
Drevviken 2016 1,3
Fiskarfjärden (Klubben) 2016 2,2
Görväln 2016 2,1
Judarn 2016 0,6
Kyrksjön 2016 0,9
Långsjön 2016 1,9
Magelungen 2016 1,5
Riddarfjärden 2016 2,7
Råcksta Träsk 2016 3,3
Ulvsundasjön 2016 2,7
Årstaviken 2009 4,4
Årstaviken 2010 3,0
Årstaviken 2011 3,4
Årstaviken 2012 3,1
Årstaviken 2013 3,1
Årstaviken 2014 3,3
Årstaviken 2016 2,9
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Undersökningarna 2016 visar högst halter i Råcksta Träsk och Årstaviken och lägst i Judarn. Bedömningsgrunder för god vattenstatus i sjöar och vattendrag är 0,5 µg/l (biotillgänglig halt). Havs- och vattenmyndigheten kommer under 2016 att ge ut en vägledning om hur den biotillgängliga halten ska beräknas. Tills denna metod är framtagen anges i figuren det förslag till gränsvärde för ytvatten i sjöar och vattendrag som Naturvårdsverket tidigare föreslagit (4 µg/l).

Över tid kan man se en minskning i halterna i Årstaviken och Drevviken, men det är för tidigt att säga om den är signifikant, eller om värdena från 2009 ska ses som avvikande.
Indikator TEMA.3.1.19.5
Senast uppdaterad: 2017-09-01
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen

Dokument