Totalfosfor i sjöar

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar, eller bibehållas i de sjöar som idag har låga/måttliga halter. Rullande 3-årsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker i augusti.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Färgruta Riddarfjärden
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Riddarfjärden

Målvärdet för att nå god status för näringsämnen i Riddarfjärden är en totalfosforhalt på 24,2 µg/l.

Övergripande

I de flesta av stadens vattenområden har fosforhalterna minskat under senare år, men majoriteten har fortfarande höga till extremt höga halter. Minskningen är tydligast i Långsjön och Trekanten som aluminiumbehandlades år 2006 respektive 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten.
Indikator TEMA.3.1.19.1
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Kontakt