Mälaren - Rödstensfjärden

Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår

Rödstensfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö i norr och Vårby/skärholmen i Öst. Inom avrinningsområdet ligger Bornsjöns naturreservat.
 
Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rödstensfjärdens miljötillstånd

Rödstensfjärden uppnår god ekologisk och kemisk status. Fjärden uppnår god kemisk status trots att gränsvärdena för kvicksilver och PBDE överskrids. Undantag görs för dessa ämnen eftersom de anses mycket svåra att åtgärda.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.21 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 16 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.20 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,1 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.19 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 4,9 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.21.12 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 32 µg/g ts2013

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.21.11 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,3 µg/g ts2013

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.6 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.2 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,7 10-log/100 ml2016

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.21.3 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 48 µg/g ts2013

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.21.5 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 61 µg/g ts2013

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.21.4 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,09 µg/g ts2013

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.21.2 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 39 µg/g ts2013

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.21.1 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 170 µg/g ts2013
Delområde TEMA.3.1.21
Senast uppdaterad: 2017-09-01
Kontakt

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information