Bällstaviken - Ulvsundasjön

Foto av Ulvsundasjön från Minneberg
Foto: Magnus Sannebro

Bällstaviken-Ulvsundasjön är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Karlbergskanalen. Det största djupet i Ulvsundasjön är drygt 15 m. Det största tillflödet kommer från Bällstaån, i övrigt huvudsakligen från bebyggda områden i Solna och Sundbyberg. Hela Bromma flygplats ingår i tillrinningsområdet. Bällstaviken och Ulvsundasjön omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Bällstaviken-Ulvsundasjöns miljötillstånd

Renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk släpptes ut i Ulvsundasjön 1985-89, medan bygget av en tunnel för överledning av dåvarande utsläpp till Mälaren pågick. Halterna av fosfor och framförallt kväve var höga. Efter 1989 har halterna legat nära gränsen mellan måttliga och höga, i Bällstaviken med högre fosforhalter och lägre siktdjup. Klorofyllhalterna (ett mått på mängden planktonalger) har varierat, de senaste åren måttliga i Ulvsundasjön och något högre i Bällstaviken. Badvattenkvaliteten vid Minnebergsbadet är som regel god. Bakterietalen är vanligen högre i Bällstaviken.

Vattnet i Ulvsundasjön är stabilt skiktat under sommaren. Bottenvattnet står i fri förbindelse med de öppna delarna av Mälaren genom Tranebergssundet, men syrehalterna är vanligen låga mot slutet av sommaren. Metallhalterna i sedimenten är måttliga till höga. PAH-halten är hög och PCB-halten mycket hög.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 23 µg/l2017

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,3 m2017

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 6,8 µg/l2017

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,7 µg/l2016

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,2 µg/l2016

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Senaste värdet: 0,10 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

Indikator TEMA.3.1.12.2.5 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Senaste värdet: 2,6 mg/kg2016

PBDE i fisk

Indikator TEMA.3.1.12.2.7 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Senaste värdet: 0,5 µg/kg2016

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.1.12.2.8 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 9,7 µg/kg2016

Kvicksilver i fisk

Indikator TEMA.3.1.12.2.2 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Senaste värdet: 0,2 mg/kg2015

BDE209 i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.3 BDE 209 i ytsediment
Senaste värdet: 65 ng/g ts2013

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 130 µg/g ts2013

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 2,2 µg/g ts2013

TBT i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 555 µg/kg ts2013

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.5 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,03 µg/l2016

Kadmium i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,010 µg/l2016

Nickel i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.7 Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,2 µg/l2016

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,3 mg/l2017

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 6,4 µg/g ts2013

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 250 µg/g ts2013

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 90 µg/g ts2013

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,9 µg/g ts2013

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 45 µg/g ts2013

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 180 ng/g ts2013

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 1,6 µg/g ts2013

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 90 ng/g ts2013

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.6 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 1,4 ng/g ts2013

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.2.4 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 560 µg/g ts2013

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.12.2.5 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 9 arter2015
Delområde TEMA.3.1.12.2
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Hållbar gösförvaltning

Rapport från Fiskeriverket om långsiktigt hållbar gösförvaltning och effekter av utsättningar av gös (2010).