Lillsjön

Bild på Lillsjön
Foto: Magnus Sannebro

Lillsjön ligger i ett mindre parkområde strax söder om Bromma flygplats och omges av bebyggelse, trafikleder, koloniområden och mindre industrier. Större, definierade tillflöden saknas, två dagvattenledningar mynnar i den västra delen av sjön. Lillsjön står via en kort kanal i fri förbindelse med Margretelundsviken som är en del av Ulvsundasjön (Mälaren).

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Lillsjöns miljötillstånd

Halterna av fosfor och kväve har minskat sedan 1970-talet men vattnet är fortfarande mycket näringsrikt. Klorofyllhalten är extremt hög och siktdjupet är därför mycket litet, under sommaren ca 0,5 meter. Bakterietalen är låga. Minskningen av näringshalterna i sjövattnet beror troligen på förbättringar av avloppsnätet som gjordes under 1980-talet. Orenat avloppsvatten antas dock fortfarande komma till sjön från koloniområdena.

Blågröna alger förekommer i stort antal under sommaren och syrehalterna är ibland låga i bottenvattnet. Under vintern är syrehalterna mycket låga och svavelväte kan förekomma i en stor del av vattenmassan.

Sedimenten innehåller höga halter av koppar och nickel medan övriga metallhalter är måttliga. PCB-halterna är mycket höga och PAH-halterna är måttliga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.1.2 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 110 µg/l2017

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.1.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,6 m2017

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.1.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 110 µg/l2017

Indikatorer - kemisk status

Kvicksilver i fisk

Indikator TEMA.3.1.12.1.2 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Senaste värdet: 0,07 mg/kg2006

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.3 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 200 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.5 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 5,0 µg/g ts2002

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.12.1.1 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,1 mg/l2017

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.4 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 0,10 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.6 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 180 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.7 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 8,0 µg/g ts2017

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.6 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,4 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.7 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 63 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.8 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 2200 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.9 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 4,2 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.10 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 160 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.11 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 1,7 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.12.1.8 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 630 µg/g ts2002

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.12.1.9 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 9 arter2014
Delområde TEMA.3.1.12.1
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Hållbar gösförvaltning

Rapport från Fiskeriverket om långsiktigt hållbar gösförvaltning och effekter av utsättningar av gös (2010).

Miljöövervakning

Provfisken 2006 och 2007

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten, Flaten och Lillsjön år 2006 och 2007 utförda av Sportfiskarna.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.