Försurning, sjöar

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Färgruta Lillsjön
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.
Indikator TEMA.3.1.12.1.5
Senast uppdaterad: 2017-05-19
Kontakt