Abborre

Antal abborrar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.
Färgruta Råcksta Träsk
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Råcksta Träsk

Vid provfisket 2014 i Råcksta Träsk fångades abborre, mört, ruda och sutare. Vid provfisket 1996 förekom även karp. Sjöns fiskbiomassa domineras av karpfisk, 94 % av både antal och vikt utgörs av karpfisk.

Fiskbeståndet har förändrats jämfört med det tidigare provfisketillfället 2010 genom att rudan har ökat. Vid årets provfisketillfälle fångades det mer än dubbelt så många och tre gånger så mycket totalvikt av ruda jämfört med 2010. Detta har i sin tur lett till att totalvikten i
provfisket ökat kraftigt mellan dessa två provfisketillfällena.

Troligen förekommer även gädda i sjön, trots att den inte fångats vid de provfisken som genomförts. Enligt Sportfiskarna är gädda en art som normalt inte fångas representativt i nät.
Indikator TEMA.3.1.9.15
Senast uppdaterad: 2017-05-31