Råcksta Träsk

Bild av Råcksta Träsk
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Otillfredsställande*
Kemisk status: Uppnår ej

Råcksta Träsk räknas inte längre som en vattenförekomst enligt Vattenmyndigheterna, men är fortfarande ett viktigt vatten för staden.

Råcksta Träsk ingår i Grimsta naturreservat. Sjöns naturvärde och intresse för friluftslivet beror främst på närheten till Grimstaskogen. Sjön muddrades i början av 1970-talet då den blivit kraftigt igenväxt. Tillrinningen, som är mycket stor i förhållande till sjövolymen, utgörs huvudsakligen av dagvatten från bebyggda områden norr om Bergslagsvägen. Råcksta Träsk har också fått ökad tillrinning genom att Kyrksjöns utlopp har letts om till Råcksta Träsk. Utflödet leds till Mälaren via en bäck, där det finns en kvarn som anlades 1883 och är av kulturhistoriskt värde. Kvarnägaren har rätt till en begränsad reglering av vattenståndet.

Sjön är en viktig fortplantningslokal för groddjur och sjön anses ha visst värde för fritidsfisket och då främst som metesjö. Ett svagt bestånd av signalkräftor finns, allt fiske upplåts via Sportfiskekortet. Sjön utgör en viktig biotop för trollsländor. Fågellivet är relativt artfattigt. Bottenfaunan är också artfattig med fåborstmaskar, fjädermyggor och spökmyggor som dominerande grupper.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Råcksta träsk med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

*Den ekologiska statusen bedöms vara otillfredsställande utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än måttlig, som var Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Cirkusplatsen
Förslag till åtgärd Åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Leda utloppet från Kyrksjön till Råcksta Träsk
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Våtmark vid Bergslagsrondellen
Genomförd Åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Utredning
Genomförd
Underlag till åtgärdsprogram Råcksta Träsk
Genomförd Utredning 2017 Miljöförvaltningen
Genomförd
Skötselplan för Råcksta Träsk
Genomförd Utredning 2011 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Kartera deltillrinningsområden
Genomförd Utredning 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk
Pågående Miljöövervakning 2020 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområde TEMA.3.1.9
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt
Tema

Dokument

Naturguide Grimsta NR

Här kan du ladda ner foldern "Natur- och kulturvandring i Grimsta naturreservat" (2006).

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Provfiske i Råcksta Träsk 2010

Resultat från provfiske i Råcksta Träsk 2010, utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information