Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

Bild av Råcksta Träsk
Foto: Magnus SannebroKoppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av koppar i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag och med hänsyn till löst organiskt kol för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.
Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt
Vattenområde Senaste värdet (ug/l) Datum
Brunnsviken  0,83 2018
Lilla Värtan  0,83 2018
Saltsjön  0,81 2018
Bällstaån  0,15 2018
Trekanten  0,13 2018
Ulvsundasjön  0,10 2018
Råcksta Träsk  0,10 2018
Riddarfjärden  0,09 2018
Årstaviken  0,08 2018
Fiskarfjärden (Klubben)  0,07 2016
Görväln  0,07 2016
Långsjön  0,06 2018
Flaten  0,05 2018
Drevviken  0,04 2018
Magelungen  0,03 2018
Judarn  0,02 2018
Kyrksjön  0,00 2018

Kommentar

Den biotillgängliga halten av koppar i sjöar ska vara <0,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.
För kustvatten ska de biotillgängliga halten vara <0,87 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Tillståndsklassning

 Måttlig eller sämre >0,50 ug/l
 God eller bättre <0,50 ug/l

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.