PentaBDE i sediment

PentaBDE är namnet på en kommersiell produkt som använts för flamskydd. Den består av flera olika varianter av bromerade ämnen (kongener). Mätvärdena visar den sammanlagda halten av de tre kongener som förekommer i högst halter i blandningen (BDE47, BDE 99 och BDE100).
PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Datakälla: IVL rapport B1538 (2003), SGU- opublicerade data (2007)

Kommentar

Halten bromerade flamskyddsmedel i Stockholms sediment varierar mellan de olika provtagningslokalerna, men är generellt sett högre i centrala Stockholm än i småsjöarna.

Det är oklart vad som kan orsaka den höga halten i Östra Mälaren 2007, provtagningspunkt Klubben. Detta värde har inte tagits med i medelvärdet för 2007.