Totalkväve, sjöar

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.
Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum
Bällstaviken  0,5 2019
Drevviken  0,7 2019
Fiskarfjärden (Klubben)  0,4 2019
Flaten  0,4 2019
Görväln  0,4 2018
Isbladskärret  3,1 2018
Judarn  0,6 2019
Karlbergskanalen, Klara Sjö  0,7 2019
Kyrksjön  2,0 2019
Laduviken  0,8 2019
Lappkärret  1,1 2018
Lillsjön  2,1 2019
Långsjön  0,9 2019
Magelungen  0,8 2019
Riddarfjärden  0,4 2019
Råcksta Träsk  0,9 2019
Rödstensfjärden  0,4 2018
Sicklasjön  1,1 2019
Spegeldammen  1,4 2018
Trekanten  0,4 2019
Ulvsundasjön  0,5 2019
Årstaviken  0,5 2019
Ältasjön  1,1 2019
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ungefär hälften (11 av 21 vattenområden) visar på höga till mycket höga kvävehalter. Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna.