Zink i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

Zinkhalt i ytsediment
Färgruta Råcksta Träsk
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), Stockholm Vatten (1999), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016) Databas: SLU (1987) SGU (2001)

Tillståndsklassning

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metaller i sediment.

 Mycket höga halter >5000 µg/g ts
 Höga halter 1000–5000 µg/g ts
 Måttligt höga halter 300–1000 µg/g ts
 Låga halter 150–300 µg/g ts
 Mycket låga halter <150 µg/g ts
Indikator TEMA.3.1.9.9
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt