Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Trekanten ligger i Liljeholmen-Gröndal i sydvästra Stockholm. Området närmast sjön är parkmark. Inom tillrinningsområdet finns flerbostadsområden, centrumområde, spårväg och trafikleder – Södertäljevägen och Essingeleden. Den södra sidan som är en förkastningsbrant med hassel och lövträd har höga naturvärden. Sjön används för bad och fiske. I Trekanten finns ett strandbad, Trekantsbadet. Fiskutsättning görs regelbundet av regnbåge. Kräftfisket är omfattande.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Tillrinningsområdet är ganska litet i förhållande till sjöns storlek och vattnets uppehållstid är lång, över 3 år. Det största djupet är 7 m. Under sensommaren är syrehalterna i bottenvattnet låga och fosforhalterna är höga. Dricksvatten tillsätts året runt med ca 15 l/s och bottenvattnet har periodvis pumpats ut till Mälaren. I början av 1990-talet installerades en luftningsanläggning. 2006 började dricksvattnet tillsättas djupt istället för ytligt med syfte att syrsättning och utpumpning av bottenvattnet inte längre ska behövas. 2011 genomfördes en aluminiumbehandling av sjöns bottensediment för att binda fosforn och minska internbelastningen.

Fyra dagvattenledningar mynnar i sjön, men flödena är små och tillsättningen av dricksvatten, som förkortar uppehållstiden till 1 år, ger det största tillflödet. Utflödet går via en ledning till Mälaren. Trekanten ligger bara 0,35 m över Mälarens medelnivå. Vid höga nivåer i Mälaren rinner vattnet från Mälaren till Trekanten.

Sjön Trekanten är föreslagen av Vattenmyndigheten som en ny vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Se länk till VISS för mer information.
Delområde TEMA.3.1.17
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet i Trekanten och vad du själv kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information