Karlbergskanalen - Klara Sjö

Foto av Klara Sjö vid Stadshuset
Foto: Stina Thörnelöf

Detta kanalliknande vattenområde ligger mellan Norrmalm, Vasastaden och Solna i norr och Kungsholmen i söder. Det sträcker sig från Ulvsundasjön till Riddarfjärden och omfattar Karlbergskanalen, Karlbergssjön, Barnhusviken och Klara Sjö. Längden är 3 km och den största bredden 120 m. Vattendjupet är litet, i allmänhet 3-4 meter. Vattenomsättningen är troligen liten på grund av trånga förbindelser mot både Ulvsundasjön och Riddarfjärden.

Karlbergskanalen-Klara Sjö omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Karlbergskanalen - Klara Sjö´s miljötillstånd

Halterna av fosfor och klorofyll är mycket höga och betydligt högre än i Ulvsundasjön och Riddarfjärden, kvävehalterna är något högre. Siktdjupet är litet, knappt 2 meter. Vattnet är oskiktat både sommar och vinter. Bakterietalen mitt i Klara sjö är höga och har ungefär två år av tre överskridit gränsen för vad som bedöms som otjänligt badvatten.

Bottnarna i Klara sjö är starkt förorenade av metaller och organiska ämnen, främst olika tjärämnen. Föroreningarna har troligen till stor del kommit från verksamheter som nu är nedlagda - verkstäder, industrier, sjukhus och det gasverk som låg i Klara. Den stora tillförseln av trafikdagvatten torde också vara en bidragande faktor.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.3.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 71 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.3.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,5 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.3.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 34 µg/l2019

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.12.3.21 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 7,00 mg/l2018

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.12.3.20 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 20,6 °C2018

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.3.18 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,7 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.12.3.19 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 2,7 10-log/100 ml2019
Vattenområde TEMA.3.1.12.3
Senast uppdaterad: 2021-01-18
Kontakt
Vattenområden

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 161 ha
  • Sjöyta: 23 ha
  • Sjövolym: ca 250 000 m3
  • Omsättningstid: svår att beräkna då vattenutbytet med Mälaren är okänt.
  • Största djup: ca 4,5 m
  • Medeldjup: 2,8 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.