Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar i Bällstaviken, den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Två tillflöden kommer från sydväst, Veddestabäcken i Järfälla och Nälstabäcken i Stockholm. Långa sträckor av ån är uträtade. Det finns ett antal kulverteringar och 1,4 km går genom en tunnel under Spånga centrum.

Kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer ingår i Bällstaågruppen, en informations- och samordningsgrupp med syfte att förbättra åns vattenkvalitet.

Läs mer om miljötillståndet i Bällstaån nedan. Klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, påbörjade, planerade och förslag till åtgärder.

Åtgärder för Bällstaån

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Förslag till åtgärd
Rena dagvatten från Ulvsundavägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Damm Fagerstagatan/Högforsgränd
Planerad Fysiska åtgärder 2020 Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Magasin under Kälvesta bollplan
Planerad Fysiska åtgärder 2020 Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Damm, flödesutjämning och rening, Kälvesta grönyta
Planerad Fysiska åtgärder 2020 Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Rening av dagvatten, Mellangårdens Bollplan
Planerad Fysiska åtgärder 2019 Stockholm Vatten och Avfall
Påbörjad
Tenstadalens dagvattenpark
Påbörjad Fysiska åtgärder 2020 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Översvämningsyta uppströms Bergslagsvägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Flödesutjämning och rening, uppströms Hjulsta koloniområde
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Dagvattenrening, Finspångsgatan
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder 2019 Trafikkontoret
Planerad
Fördröjningsmagasin, Spångavägen/Dagsverksvägen
Planerad Fysiska åtgärder 2019 Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Dammar Kälvesta, Bergslagsvägen/Fagerstagatan
Planerad Fysiska åtgärder 2019 Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Hjulsta Vattenpark
Planerad Fysiska åtgärder
Påbörjad
Dagvattenanläggning, Spångadalen
Påbörjad Fysiska åtgärder 2020 Exploateringskontoret
Påbörjad
Utjämningsmagasin, Bromstens bollplan
Påbörjad Fysiska åtgärder 2020 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Spåra och åtgärda felkopplingar i avloppsledningsnätet
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Rensning av skräp i och runt Bällstaån 2017
Genomförd Fysiska åtgärder 2017 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Genomförd
Svackdike, Lunda industriområde
Genomförd Fysiska åtgärder 2016 Trafikkontoret
Tillsynsarbete
Genomförd
Tillsynskampanj Bromstens industriområde 2011
Genomförd Tillsynsarbete 2011 Miljöförvaltningen
Genomförd
Inventering av Lunda industriområde 2014
Genomförd Tillsynsarbete 2014 Miljöförvaltningen
Utredning
Förslag till åtgärd
Identifiera källor till zink och koppar i Bällstaån
Förslag till åtgärd Utredning
Genomförd
Spårning av källor till PFOS
Genomförd Utredning 2016 Miljöförvaltningen
Genomförd
Hjulsta Vattenpark - funktion och förbättringsförslag
Genomförd Utredning 2016 Miljöförvaltningen
Genomförd
Utredning av biotopvård i Bällstaån och Nälsta bäck
Genomförd Utredning 2015 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bällstaåns avrinningsområde, planeringsunderlag
Genomförd Utredning 2013 Miljöförvaltningen
Miljöövervakning
Genomförd
Miljöövervakningsprogram för Bällstaån
Genomförd Miljöövervakning 2017 Bällstaågruppen
Genomförd
Provtagning i Bällstaån 2016
Genomförd Miljöövervakning 2016 Bällstaågruppen
Påbörjad
Provtagning av bottensediment
Påbörjad Miljöövervakning Järfälla kommun
Genomförd
Provfiske i Bällstaån 2014
Genomförd Miljöövervakning 2014 Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Genomförd
Utökad provtagning av vattenkemi i Bällstaån 2013
Genomförd Miljöövervakning 2013 Bällstaågruppen
Genomförd
Undersökning av kiselalger i Bällstaån 2012
Genomförd Miljöövervakning 2012 Miljöförvaltningen
Genomförd
Övervakning av miljögifter i Bällstaån 2011-2012
Genomförd Miljöövervakning 2012 Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljöförvaltningen
Genomförd
Utvärdering av Bällstaåns vattenkvalitet 1997-2012
Genomförd Miljöövervakning 2013 Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenområde TEMA.3.3.2
Senast uppdaterad: 2018-11-12
Kontakt

Nyheter

Länkar

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 3900 ha (varav 1500 ha inom Stockholms stad)
  • Åns längd: 10,5 km
  • Åns fallhöjd: 10 m, ån saknar strömsträckor.
  • Medelvattenföring: 270-300 l/s
  • Högsta vattenföring: 12 m3/s
  • Lägsta vattenföring: 10 l/s (uppskattning)
  • Trösklar: dämme vid Solvalla.

Faktablad (länk till annan webbplats)

Inkl markanvändningskarta (från 2000)

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Bällstaågruppen

Bällstaågruppen är ett samarbete mellan kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer.

Dokument

Miljöövervakning