Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar i Bällstaviken, den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Två tillflöden kommer från sydväst, Veddestabäcken i Järfälla och Nälstabäcken i Stockholm. Långa sträckor av ån är uträtade. Det finns ett antal kulverteringar och 1,4 km går genom en tunnel under Spånga centrum.

Kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer ingår i Bällstaågruppen, en informations- och samordningsgrupp med syfte att förbättra åns vattenkvalitet.

Läs mer om miljötillståndet i Bällstaån nedan. Klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, påbörjade, planerade och förslag till åtgärder.

Fysiska åtgärder

Planerad

Tenstadalens vattenpark

Åtgärd TEMA.3.3.2.15 Nedströms Hjulsta Vattenpark, i Tenstadalen, planeras en anläggning för flödesutjämning och rening av dagvatten. Målet är att rena dagvatten från bland annat Lunda Industriområde och att större översvämningszoner skapas för Bällstaåns flöde.

Tillsynsarbete

Utredning

Miljöövervakning

Påbörjad

Provtagning av bottensediment

Åtgärd TEMA.3.3.2.42 Bottensedimenten i Bällstaån och i Veddestabäcken har under hösten 2016 provtagits för att ta reda på om det finns förorenade sediment som bör saneras eller åtgärdas på annat sätt.
Delområde TEMA.3.3.2
Senast uppdaterad: 2018-02-13
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 3600 ha (varav 1500 ha inom Stockholms stad)
  • Åns längd: 10,5 km
  • Åns fallhöjd: 10 m, ån saknar strömsträckor.
  • Medelvattenföring: 270-300 l/s
  • Högsta vattenföring: 12 m3/s
  • Lägsta vattenföring: 10 l/s (uppskattning)
  • Trösklar: dämme vid Solvalla.

Faktablad (länk till annan webbplats)

Inkl markanvändningskarta (från 2000)

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Nyheter

Länkar

Bällstaågruppen

Bällstaågruppen är ett samarbete mellan kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer.

Dokument

Miljöövervakning