Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar i Bällstaviken, den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Två tillflöden kommer från sydväst, Veddestabäcken i Järfälla och Nälstabäcken i Stockholm. Långa sträckor av ån är uträtade. Det finns ett antal kulverteringar och 1,4 km går genom en tunnel under Spånga centrum.

Kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer ingår i Bällstaågruppen, en informations- och samordningsgrupp med syfte att förbättra åns vattenkvalitet.

Läs mer om miljötillståndet i Bällstaån nedan. Klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, påbörjade, planerade och förslag till åtgärder.

Avrinningsområdet består till bara en tredjedel av grönområden. Resten utgörs av bostäder, handelsområden, vägar samt några industriområden. Nya bostadsområden har byggts längs ån, och i Barkarby och i Bromsten planeras ny bebyggelse nära ån. Delar av Bällstaån har värde för friluftslivet tack vare anlagda promenadvägar och en vattenpark vid Hjulsta.

Bällstaån har en viktig funktion för avledning av dagvatten från bebyggda områden. Omkring femtio dagvattenutlopp mynnar i ån. Stockholms del av Bällstaån betraktas därför som en del av dagvattennätet och förvaltas av Stockholm Vatten. På grund av den stora andelen hårdgjord yta i tillrinningsområdet kan vattenflödena variera mycket. Bällstaåns avrinningsområde är också mycket känsligt för översvämningar, vilket kräver att klimataspekter hanteras vid planläggning av ny bebyggelse.

Bällstaån är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. 2009 klassades åns ekologiska status som "Dålig", i den nya preliminära klassningen "Otillfredsställande". God ekologisk status ska uppnås senast till 2027. Bällstaån uppnår ej god kemisk status. God kemisk status ska uppnås till år 2021. Se länk till VISS för mer information.

Berörda kommuner och Länsstyrelsen samarbetar inom Bällstaågruppen för att förbättra både vattenkvaliteten och åns omgivningar. Inom ramen för detta kommunövergripande samarbete pågår arbete med att identifiera föroreningskällor och att utreda behov av åtgärder för att minska riskerna för översvämning.
Delområde TEMA.3.3.2
Senast uppdaterad: 2018-02-13
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 3600 ha (varav 1500 ha inom Stockholms stad)
  • Åns längd: 10,5 km
  • Åns fallhöjd: 10 m, ån saknar strömsträckor.
  • Medelvattenföring: 270-300 l/s
  • Högsta vattenföring: 12 m3/s
  • Lägsta vattenföring: 10 l/s (uppskattning)
  • Trösklar: dämme vid Solvalla.

Faktablad (länk till annan webbplats)

Inkl markanvändningskarta (från 2000)

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Nyheter

Länkar

Bällstaågruppen

Bällstaågruppen är ett samarbete mellan kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer.

Dokument

Miljöövervakning