Forsån

Foto av Forsån undervattensbild
Foto: Erik Wijnbladh

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår

Forsån är 1,4 km lång och rinner från sjön Magelungen till Drevviken. Medelvattenföringen är 0,9 m³/s. I samband med stora sjösänkningsföretag på 1860-talet gjordes en ny fåra i utloppet från Magelungen. Nivån i Magelungen och därmed flödet i ån regleras nu i utloppet av en dåligt definierad tröskel av grova stenar. Åns översta del innehåller ett par strömsträckor. Längs den nedre delen är stränderna flacka och vattnet flyter stilla före utloppet i Drevviken. Ån är kulverterad under Nynäsbanan. Två stora vägar, Magelungsvägen och Nynäsvägen, går på broar över ån.

Den största delen av det direkta tillrinningsområdet ligger väster om ån. Ungefär hälften är naturmark och hälften utgörs av Larsboda industriområde. Ett mindre område med odlingslotter finns på den östra sidan. Forsån har stora natur- och friluftsvärden, och är det enda vattendraget i Stockholm där strömstare övervintrar. I Forsån finns också ett livskraftigt bestånd av signalkräfta, fiske upplåts via Magelungens fiskevårdsförening. Spår av bäver finns längs ån.

Forsån är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Forsåns nuvarande status är "Måttlig". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fysiska åtgärder

Miljöövervakning och utredning

Delområde TEMA.3.3.3
Senast uppdaterad: 2018-01-25
Kontakt

Dokument

Åtgärdsprogram för Tyresån

Åtgärdsprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund 2010-2015, för förbättrad vattenkvalitet och ökade naturvärden (2010).

Miljöövervakning

Bottenfauna i Forsån

Resultat från bottenfaunaprovtagning i Forsån och Norrån 1997-98, utförd av Stockholm Vatten.

Länkar