Igelbäcken

Foto av Igelbäcken vid Ärvinge
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Ulriksdals slott vid Edsviken. Bäcken är kulverterad under f.d. Barkarby flygplats. Uppströms Akallavägen kommer det största tillflödet, Djupanbäcken från sjön Djupan. Medelvattenföringen i Igelbäcken är drygt 100 l/s. Flödet kan vara litet under sommaren och dricksvatten tillsätts vid behov av Stockholm Vatten. Maximal vattenföring kan uppgå till ca 1000 l/s. Vid höga flöden har erosion inträffat vid Ärvinge.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Igelbäckens miljötillstånd

Vattnet i Säbysjön är näringsrikt med framförallt höga fosforhalter. Fosforhalterna i Igelbäcken minskar längre nedströms medan kvävehalterna ökar. Kvävehalten visar en tydligt ökande trend de senaste tio åren. Vattnet är välbuffrat, pH-värdet är 7,0-7,9.

Metallhalterna är låga till måttliga, kopparhalten har varit hög i något enstaka prov från övre delen av bäcken. Halterna av de flesta metaller är relativt oförändrad de senaste tio åren, förutom nickel som minskat kraftigt. Orsaken till att kadmiumhalterna först ökat för att därefter minska kraftigt är inte känd.

Resultaten från det kontinuerliga elfisket i Igelbäcken av främst grönling visar att tillgången är god. Vissa lokaler har mycket hög individtäthet, liksom förekomst av årsungar. I de två lokaler som provfiskas i Stockholms stad, Hästa och Eggeby, är trenden vikande. Genomförda restaureringsinsatser vid Eggeby 2010-11 har ännu inte visat några positiva resultat på grönlingbeståndet. Senaste provfisket visade också på en riklig tillgång av signalkräftor vid Eggeby.

En inventering av kiselalger 2012 i Igelbäcken gav resultatet "God status" för lokalen vid Eggeby, vilket utgör underlag för klassning av ekologisk status. Artsammansättningen dominerades av mer eller mindre näringskrävande arter.

2012 togs bottenfaunaprover, en annan viktig indikator på ekologisk status, vid Ulriksdal och 2013 provtogs flera punkter längs bäcken. För provpunkten Eggeby i Stockholms stad blev resultatet 2013 bra med "hög status" både avseende näringspåverkan och ekologisk kvalitet samt "nära neutralt" avseende surhet.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor, vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.1.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedianvärden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet: 38 µg/l2019

Kiselalger i Stockholms vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.1.6 Förekomst av kiselalger, återgivet i IPS-indexvärde.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 13,0 IPS-index värde2020

Koppar i ytvatten - totalhalt

IndikatorTEMA.3.3.1.6 Ytvattnets innehåll av koppar, årsmedianvärden (totalhalt).
Senaste värdet: 2,2 µg/l2016

Krom i ytvatten - vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.1.6 Ytvattnets innehåll av krom, årsmedianvärden (totalhalt).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet: 0,5 µg/l2016

Zink i ytvatten - vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.1.6 Ytvattnets innehåll av zink, årsmedianvärden (totalhalt).
Senaste värdet: 4,9 µg/l2016

Övriga indikatorer

Totalkväve, vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.1.5 Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.
Senaste värdet: 1200 µg/l2019

Antal grönlingar

IndikatorTEMA.3.3.1.6 Antal grönlingar vid provfiske i Igelbäcken vid Eggeby.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2001
Senaste värdet: 23,7 antal/100 m22019
Vattenområde TEMA.3.3.1
Senast uppdaterad: 2020-12-21
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 1458 ha (varav 670 ha inom Stockholms stad)
  • Bäckens längd: 10 km
  • Bäckens fallhöjd: 17 m
  • Medelvattenföring: ca 120 l/s
  • Högsta vattenföring: 600 l/s
  • Lägsta vattenföring: 1,4 l/s
  • Vandringshinder: Stens gamla kvarn, drygt 1 km nedströms Säbysjön och utloppet vid Ulriksdals slott.

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Restaurering utvärderad

Restaureringen vid Kymlinge har utvärderats i studentuppsats från Stockholms universitet (2008).

Miljöövervakning

Fisk

Provfiske Igelbäcken 2015

Resultat från elfiske vid olika lokaler 2015 (Naturhistoriska Riksmuseet på uppdrag av Igelbäcksgruppen).

Bottenfauna

Kiselalger

Fåglar m fl artgrupper

Hydrologi

Läs mer om grönlingen

Stone loach in Stockholm

Läs artikel om fiskarten grönling, dess historiska nyttjande och förekomst i Stockholm. Förf: Lundberg, S. och Svanberg, I. (2010).

Mer information