Igelbäcken

Foto av Igelbäcken vid Ärvinge
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Ulriksdals slott vid Edsviken. Bäcken är kulverterad under f.d. Barkarby flygplats. Uppströms Akallavägen kommer det största tillflödet, Djupanbäcken från sjön Djupan. Medelvattenföringen i Igelbäcken är drygt 100 l/s. Flödet kan vara litet under sommaren och dricksvatten tillsätts vid behov av Stockholm Vatten. Maximal vattenföring kan uppgå till ca 1000 l/s. Vid höga flöden har erosion inträffat vid Ärvinge.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd och utvärderad
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm
Genomförd och utvärderad Fysiska åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Genomförd
Järva - Hästa groddamm
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Trafikkontoret
Genomförd
Fiskväg vid Ulriksdals slott
Genomförd Fysiska åtgärder 2014 Idrottsförvaltningen
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Länsstyrelsen i Stockholms län
Statens fastighetsverk
Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron
Genomförd Fysiska åtgärder 2013 Trafikverket
Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Solna stad
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Trafikkontoret
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Solna stad
Sundbybergs stad
Genomförs kontinuerligt
Igelbäcken - dricksvattentillsättning
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Granholmstippen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder
Förslag till åtgärd
Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder
Miljöövervakning och utredning
Genomförd
Miljöövervakningsprogram för Igelbäcken
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2012 Igelbäcksgruppen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning i Igelbäcken 2013
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2013 Igelbäcksgruppen
Genomförd
Undersökning av kiselalger i Igelbäcken 2012
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2012 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Igelbäcken
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Igelbäcksgruppen
Naturhistoriska riksmuseet
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning i Igelbäcken
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Hydrologisk beräkningsmodell för Igelbäcken
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Kulturreservatsbildning för Igelbäcken
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2006 Stadsbyggnadskontoret
Påbörjad
Utredning om åtgärder i Igelbäcken från biotopkartering
Påbörjad Miljöövervakning och utredning Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Trafikkontoret
Vattenområde TEMA.3.3.1
Senast uppdaterad: 2018-09-12
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 1458 ha (varav 670 ha inom Stockholms stad)
  • Bäckens längd: 10 km
  • Bäckens fallhöjd: 17 m
  • Medelvattenföring: ca 120 l/s
  • Högsta vattenföring: 600 l/s
  • Lägsta vattenföring: 1,4 l/s
  • Vandringshinder: Stens gamla kvarn, drygt 1 km nedströms Säbysjön och utloppet vid Ulriksdals slott.

Faktablad (länk till annan webbplats)

Inkl markanvändningskarta (från 2000)

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Nyheter

Dokument

Restaurering utvärderad

Restaureringen vid Kymlinge har utvärderats i studentuppsats från Stockholms universitet (2008).

Miljöövervakning

Provfiske Igelbäcken 2015

Resultat från elfiske vid olika lokaler 2015 (Naturhistoriska Riksmuseet på uppdrag av Igelbäcksgruppen).

Läs mer om grönlingen

Stone loach in Stockholm

Läs artikel om fiskarten grönling, dess historiska nyttjande och förekomst i Stockholm. Förf: Lundberg, S. och Svanberg, I. (2010).

Mer information