Igelbäcken

Foto av Igelbäcken vid Ärvinge
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Ulriksdals slott vid Edsviken. Bäcken är kulverterad under f.d. Barkarby flygplats. Uppströms Akallavägen kommer det största tillflödet, Djupanbäcken från sjön Djupan. Medelvattenföringen i Igelbäcken är drygt 100 l/s. Flödet kan vara litet under sommaren och dricksvatten tillsätts vid behov av Stockholm Vatten. Maximal vattenföring kan uppgå till ca 1000 l/s. Vid höga flöden har erosion inträffat vid Ärvinge.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fysiska åtgärder

Genomförd och utvärderad

Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Åtgärd TEMA.3.3.1.19 År 2007 anlades en damm i det befintliga Skogvaktarkärret med öppen vattenspegel och omväxlande grundare och djupare vattenområden i anslutning till Igelbäcken. Dammen utformades primärt för att gynna rekreation och fågelliv. Dammen tar även hand om näringsämnen och föroreningar och hindrar dessa att nå Igelbäcken.
Genomförd

Järva - Hästa groddamm

Åtgärd TEMA.3.3.1.18 År 2007 anlade exploateringskontoret Hästa groddamm i syftet att återskapa en våtmark med öppen vattenspegel för groddjur. Dammen anlades i anslutning till dikena söder om Hästa gård.
Genomförd

Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Åtgärd TEMA.3.3.1.25 Provfisken i Igelbäcken nära Eggeby gård visade en vikande trend för antalet grönlingar. Anledningen betroddes vara den ökade igenväxningen på Eggeby-lokalen, då så gott som all grönling som fångades vid elfisket 2010 fångades i omedelbar närhet av och under bron. Där är bottnen stenig och strömutsatt, och tack vare beskuggningen från bron ej igenväxande.
Förslag till åtgärd

Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Åtgärd TEMA.3.3.1.15 Igelbäcken är ett milslångt vattendrag som rinner upp i Säbysjön i Järfälla, sträcker sig genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Edsviken vid Ulriksdal, Solna kommun. Bäcken hyser en rik fauna, där den ovanliga fisken grönling är det mest kända inslaget.
Förslag till åtgärd

Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk

Åtgärd TEMA.3.3.1.16 Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är området väster om kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat, på norrsidan om Igelbäcken. Området har liksom Skogvaktarkärret goda förutsättningar för skapandet av nya groddammar. Nya dammar här skulle öka förutsättningarna för spridningen av groddjur mellan Skogvaktarkärret och Hästa groddamm.

Miljöövervakning och utredning

Delområde TEMA.3.3.1
Senast uppdaterad: 2018-01-25
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 1458 ha (varav 670 ha inom Stockholms stad)
  • Bäckens längd: 10 km
  • Bäckens fallhöjd: 17 m
  • Medelvattenföring: ca 120 l/s
  • Högsta vattenföring: 600 l/s
  • Lägsta vattenföring: 1,4 l/s
  • Vandringshinder: Stens gamla kvarn, drygt 1 km nedströms Säbysjön och utloppet vid Ulriksdals slott.

Faktablad (länk till annan webbplats)

Inkl markanvändningskarta (från 2000)

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Nyheter

Dokument

Restaurering utvärderad

Restaureringen vid Kymlinge har utvärderats i studentuppsats från Stockholms universitet (2008).

Miljöövervakning

Provfiske Igelbäcken 2015

Resultat från elfiske vid olika lokaler 2015 (Naturhistoriska Riksmuseet på uppdrag av Igelbäcksgruppen).

Läs mer om grönlingen

Stone loach in Stockholm

Läs artikel om fiskarten grönling, dess historiska nyttjande och förekomst i Stockholm. Förf: Lundberg, S. och Svanberg, I. (2010).

Mer information