Igelbäcken

Foto av Igelbäcken vid Ärvinge
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Ulriksdals slott vid Edsviken. Bäcken är kulverterad under f.d. Barkarby flygplats. Uppströms Akallavägen kommer det största tillflödet, Djupanbäcken från sjön Djupan. Medelvattenföringen i Igelbäcken är drygt 100 l/s. Flödet kan vara litet under sommaren och dricksvatten tillsätts vid behov av Stockholm Vatten. Maximal vattenföring kan uppgå till ca 1000 l/s. Vid höga flöden har erosion inträffat vid Ärvinge.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Ungefär en fjärdedel av det naturliga tillrinningsområdet i Kista-Hjulsta leds bort från bäcken till en dagvattentunnel. Resten av tillrinningen kommer från grönområden, med undantag av en liten del av bebyggelsen i Tensta och trafikdagvatten från Akallavägen och Kymlingelänken. Dräneringsvatten, ca 40 m³/dygn, pumpas från en tunnel och leds till bäcken via en damm som byggdes vid Hästa 2006. Ännu en damm, Skogvaktarkärret, byggdes 2006 strax uppströms Kymlingelänken. Delar av bäcken i Sundbyberg och Solna har grävts om så att det tidigare raka loppet blivit slingrande. I Solna har också en våtmark anlagts 2009.

Igelbäcken är relativt orörd och är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet. Den är en viktig del i den grönkil som binder samman norra delen av Järvafältet med Nationalstadsparken. Natur- och friluftsvärdena är höga pga god tillgänglighet, välbevarat kulturlandskap och rikt växt- och djurliv. I bäcken finns ett för regionen unikt bestånd av grönling. Tidigare inplanterade signalkräftor befaras försämra förutsättningarna för grönlingen. Andra påträffade fiskarter är öring, gädda, abborre, mört, sutare och ruda. Fiske är förbjudet. 2006 inrättade Stockholms stad Igelbäckens kulturreservat. Solna och Sundbyberg har bildat naturreservat för sina delar av Igelbäckens dalgång. Genom Igelbäcksgruppen bedrivs sedan 15 år ett samarbete mellan kommuner, Länsstyrelsen och föreningar.

Igelbäcken är föreslagen av Vattenmyndigheten som en ny vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Se länk till VISS för mer information.
Delområde TEMA.3.3.1
Senast uppdaterad: 2018-01-25
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 1458 ha (varav 670 ha inom Stockholms stad)
  • Bäckens längd: 10 km
  • Bäckens fallhöjd: 17 m
  • Medelvattenföring: ca 120 l/s
  • Högsta vattenföring: 600 l/s
  • Lägsta vattenföring: 1,4 l/s
  • Vandringshinder: Stens gamla kvarn, drygt 1 km nedströms Säbysjön och utloppet vid Ulriksdals slott.

Faktablad (länk till annan webbplats)

Inkl markanvändningskarta (från 2000)

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Nyheter

Dokument

Restaurering utvärderad

Restaureringen vid Kymlinge har utvärderats i studentuppsats från Stockholms universitet (2008).

Miljöövervakning

Provfiske Igelbäcken 2015

Resultat från elfiske vid olika lokaler 2015 (Naturhistoriska Riksmuseet på uppdrag av Igelbäcksgruppen).

Läs mer om grönlingen

Stone loach in Stockholm

Läs artikel om fiskarten grönling, dess historiska nyttjande och förekomst i Stockholm. Förf: Lundberg, S. och Svanberg, I. (2010).

Mer information