Totalfosfor, vattendrag

Provtagning genomförs en gång i månaden i fyra vattendrag. Prover tas vid Bällstaåns mynning, Forsån vid Nynäsvägen, Igelbäcken vid Slottsallén samt Mälarens utflöde vid Centralbron. Indikatorn visar medianvärdet av årets tolv provtillfällen.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedianvärden.
Färgruta Igelbäcken
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten

Kommentar

Igelbäcken

Målvärdet för att nå god status för näringsämnen i Igelbäcken är en totalfosforhalt på 60,4 µg/l.

Prover tas vid Slottsallén.

Övergripande

Den längsta mätserien visar Mälarens utflöde vid Centralbron. Här har halterna minskat med två tredjedelar jämfört med det högsta värdet 1970. Sedan 90-talet har det dock inte skett någon förbättring. Bällstaåns fosforhalter är betydligt högre och varierar kraftigt år för år utan tydlig trend. Forsån har svagt minskande halter medan fosforhalten i Igelbäckens har ökat något de senaste tio åren.
Indikator TEMA.3.3.1.1
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt