Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avfallsmängder

Avfallsbehållare
Indikator TEMA.9.1.1

Indikatorn omfattar restavfall, matavfall, grovavfall, producentansvarsavfall samt farligt avfall. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
363 kg/person (2022).
Utgångsvärde:
568 kg/person (2007).

Kommentar

Över tid så har hushållens totala avfall minskat och så var även fallet under år 2022. Den långsiktiga trenden hör i viss utsträckning samman med teknikutveckling och ett förändrat konsumtionsmönster. Datorer och TV-apparater har till exempel blivit tunnare vilket gjort elektronikavfallet lättare. Hushållen konsumerar också allt färre papperstidningar och fler och fler sorterar sina förpackningar och matavfall.

Att grovavfallet har minskat kan till viss del förklaras med att en allt större andel av hushållen bor i flerfamiljshus i takt med att staden förtätas. Dessa hushåll lämnar mindre mängder grovavfall än villahushåll. En ytterligare förklaring kan vara att stockholmarna i lägre grad själva tar hand om sitt grovavfall från bygg och renoveringsprojekt. Detta sköts istället av företag, och avfallet klassas därmed som verksamhetsavfall.

Restavfallet förbränns i Högdalenverket och blir till värme och el. Grovavfallet sorteras vid en sorteringsanläggning.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-04-25