Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avfallsmängder

Avfallsbehållare
Indikator TEMA.9.1.1

Indikatorn omfattar restavfall, matavfall, grovavfall, producentansvarsavfall samt farligt avfall. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Datakälla: www.avfallweb.se
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
371 kg/person (2020).
Utgångsvärde:
568 kg/person (2007).

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall per person minskar. En del av minskningen beror på minskad konsumtion av papperstidningar. En del av minskningen beror på att elektronikavfallet har blivit lättare. Exempelvis har TV-apparater blivit tunnare och datorer mindre. Men den största minskningen, beror på att mängden grovavfall har minskat. En förklaring till detta kan vara att när staden förtätats bor en större andel av stockholmarna i flerfamiljshus. Dessa hushåll lämnar mindre mängder grovavfall än villahushåll. En annan förklaring kan vara att stockholmarna i lägre grad själva tar hand om sitt grovavfall från bygg och renoveringsprojekt. Detta sköts istället av företag, och avfallet klassas därmed som verksamhetsavfall.

Restavfallet förbränns i Högdalenverket och blir till värme och el. Grovavfallet sorteras vid en sorteringsanläggning. Material som är brännbart såsom trä och plast, flisas och förbränns för energiutvinning. Metaller återvinns som ny metall.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-08-27