Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortering av förpackningar

Indikator TEMA.9.3.12

Nyckeltalet visar hur stor andel av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar till återvinning. I begreppet förpackningar ingår det som omfattas av Förpackningsinsamlingen, dvs. kartonger och pappersförpackningar, glas, metall och plast.

Andel invånare som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
77 % (2016).
Utgångsvärde:
71 % (2004).

Kommentar

I medborgarenkäterna 2004-2013 har de olika typerna av förpackningar redovisats separat, se övriga indikatorer i högermenyn. I 2016 års enkät beslutades att slå ihop alla förpackningskategorier till en, som således benämns "förpackningar".

För att ändå kunna jämföra resultaten från 2016 med tidigare års medborgarenkäter har ett medelvärde beräknats för samtliga förpackningskategorier, för respektive år. Således är värdena för åren 2004-2013 medelvärden för de olika förpackningstyper som nämns ovan.

Uppdaterad: 2017-06-15