Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Köpt energi totalt - temperaturkorrigerad

Indikator TEMA.8.1.1

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Vidaresåld energi ingår inte.

Energi för uppvärmning är temperaturkorrigerad, vilket innebär att hänsyn har tagits till ökat värmebehov under kallare år. SMHI har under år 2022 uppdaterat sin korrigeringsmodell för uppvärmningsbehovet. Då den globala temperaturen stiger innebär det att energibehovet för uppvärmning minskar något. Publicerad data för år 2022 är beräknad enligt den nya korrigeringsmodellen. Med den nya korrigeringen minskar behovet av köpt korrigerad energi med några procentenheter.

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är temperaturkorrigerad.

Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018.
Senaste värdet:
1782 GWh (2022).
Utgångsvärde:
1945 GWh (2018).
Mål 2023:
1945 GWh (2023).

Kommentar

Stockholms stad har som mål att energianvändningen i stadens verksamheter inte ska öka under perioden år 2020-2023. Målet innebär att staden behöver effektivisera sin energianvändning med fem procent relativt den verksamhet som bedrivs med basår 2018 då staden växer med ca en procent per år.

Från och med 2015 ingår bara den el staden använder själv, den el som säljs vidare är avräknad. El för värme och processvärme (Stockholm Vatten) ingår i värmeposten.

Under år 2020 och 2021 påverkades energianvändningen av coronapandemin. Till exempel ventilerades stadens skolor mer än vanligt, tappvarmvattenanvändning i stadens bostadsbolag ökade till följd av distansarbete och antalet evenemang i Tele 2 Arena och Globen minskade.

Utfallet för år 2022 var däremot fritt från coronaeffekter, istället har det osäkra omvärldsläget med historiskt höga elpriser och risk för effektbrist påverkat stadens energianvändning.

Nettoförändringen av den förvaltade arean har ökat med 286 000 kvadratmeter jämfört med år 2018. Under år 2022 har Vällingby Centrum sålts och Älvsjömässan tillkommit.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-08-18