Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hållbar dagvattenhantering

Bild på dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Tema TEMA.1.3.4

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på markytan från exploaterade områden. Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi tar hänsyn till ett förändrat klimat med ökade regnmängder samt till dagvattnets kvalitet.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på ytan från exploaterade områden. Ungefär hälften av dagvattnet i Stockholm leds i kombinerade ledningsnät tillsammans med spillvatten till reningsverk. Den andra hälften leds i separata dagvattenledningar till en recipient. Recipienter för dagvattnet i Stockholm är stadens sjöar, vattendrag samt Saltsjön.

Vid kraftig nederbörd riskerar de kombinerade ledningsnäten att översvämmas, och orenat avloppsvatten måste då bräddas ut till recipienten. Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 bedöms årsnederbörden öka med 20-30 procent till år 2100. De extrema skyfallen väntas också bli vanligare. Den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent.

Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi började gälla 2015. Dagvattenstrategin syftar till att utveckla stadens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Klimatförändringarna beräknas medföra ökade regnmängder vilket leder till ökade dagvattenflöden. Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter.

Dagvattenstrategin har därför som mål att skapa en robust och klimatanpassad dagvattenhantering. Det innebär att dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden med ökad årsnederbörd, intensivare nederbördstillfällen och höjda vattennivåer i sjöar, kustvatten och vattendrag. Dagvattenhanteringen ska också bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. Strategin gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön.

Läs mer om Stockholms arbete med dagvattenfrågor på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida, se länkar i högerspalten. Där kan du även ladda ner Stockholms dagvattenstrategi, samt dagvattenstrategin för Norra Djurgårdsstaden.