Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hållbar dagvattenhantering

Bild på dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Tema TEMA.1.3.4

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på markytan från exploaterade områden. Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi tar hänsyn till ett förändrat klimat med ökade regnmängder samt till dagvattnets kvalitet.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på ytan från exploaterade områden. Ungefär hälften av dagvattnet i Stockholm leds i kombinerade ledningsnät tillsammans med spillvatten till reningsverk. Den andra hälften leds i separata dagvattenledningar till en recipient. Recipienter för dagvattnet i Stockholm är stadens sjöar, vattendrag samt Saltsjön.

Vid kraftig nederbörd riskerar de kombinerade ledningsnäten att översvämmas, och orenat avloppsvatten måste då bräddas ut till recipienten. Detta påverkar vattenkvaliteten negativt, och kan på sommaren medföra att badvattnet blir otjänligt efter kraftiga regn.

Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi började gälla 2015, se mer info nedan. Dagvattenstrategin syftar till att utveckla stadens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Klimatförändringarna beräknas medföra ökade regnmängder vilket leder till ökade dagvattenflöden. Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter.