Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bättre luftkvalitet i Stockholm

Biltrafik Centralbron
Biltrafik Centralbron. Foto: Johan-Pontén
Artikel TEMA.2.

Den nya årsrapporten för luften i Stockholm 2021, visar att trots återgång till mer normal vägtrafik efter pandemiåret 2020, så hålls luftkvaliteten för de flesta luftföroreningar inom godkända nivåer. För att nå miljömålen måste dock utsläppen minska ytterligare.

Kvävedioxid, kolmonoxid och småpartiklarna PM10 och PM2.5 var alla inom miljökvalitetsnormen vid alla mätstationer. Halterna av svaveldioxid är sedan länge mycket låga vilket beror på minskad oljeförbränning, utbyggnaden av fjärrvärmen och mindre svavel i eldningsolja.

Miljökvalitetsnormen för marknära ozon överskreds däremot under 4 dygn. Lars Burman, miljöutredare vid SLB-analys på miljöförvaltningen berättar:

– De högsta halterna av ozon förekommer under varma sommardagar då ozon från kontinenten kommer in över Sverige och Stockholm. För att komma tillrätta med problemet måste utsläppen av ozonbildande ämnen i hela Europa minska.

Sammantaget är den långsiktiga utvecklingen att stockholmsluften blir allt renare i takt med att utsläppen av luftföroreningar minskar. Strängare utsläppskrav för fordon i Sverige och i övriga Europa, mindre utsläpp från industrier och energiproduktion, renare bränslen, samt införandet av miljözoner, trängselskatt, dubbdäcksförbud och dammbindning bidrar alla till stadens renare luft.

Uppdaterad: 2022-04-28