Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(a)pyren i luft

Indikator TEMA.2.11.2

Bens(a)pyren är ett polyaromatiskt kolväte (PAH). PAH består av ett stort antal föreningar med potentiell cancerrisk. Småskalig vedeldning och vägtrafik är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i Sverige. Bens(a)pyren är den förening som är mest känd och studerad av samtliga PAH och brukar användas som indikator för den totala halten av PAH.

I Stockholms innerstad är vägtrafiken, och då framförallt dieseldrivna fordon, den viktigaste utsläppskällan av PAH. Förutom avgaser kan även däck (som innehåller s.k. HA-oljor) och slitage från asfaltsbeläggningar orsaka utsläpp av PAH. Den urbana bakgrundsluften påverkas förutom av utsläpp från vägtrafiken även av mängden vedeldning.

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnorm för bens(a)pyren. Till skydd för människors hälsa ”ska det eftersträvas” att 1,0 ng/m3 som årsmedelvärde klaras fr.o.m. år 2013.

Bens(a)pyren, genomsnittshalt

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,2 ng/m3 (2011).
Utgångsvärde:
0,8 ng/m3 (2000).
Miljökvalitetsnorm:
1,0 ng/m3 (2013).

Kommentar

Sedan mitten av 1990-talet har halterna av bens(a)pyren minskat med ca 90 % på Hornsgatan. Anledningen är att fordonens utsläpp har minskat i och med bättre reningsteknik och renare bränslen. I bakgrundsmiljön på Torkel Knutssonsgatan har halterna av bens(a)pyren i stort sett varit oförändrade de senaste 15 åren.

Miljökvalitetsnormen för bens(a)pyren klaras med god marginal. En kartläggning av förhållandena inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund gjordes under 2008 och 2009 som visar att miljökvalitetsnormen för bens(a)pyren klaras i hela regionen. Vid senaste mätningen som gjordes 2010-2011 klarades miljökvalitetsnormen med god marginal i gatunivå på Hornsgatan.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-03-04