Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bensen i luft

Indikator TEMA.2.11.4

För att undvika skador på hälsan finns en miljökvalitetsnorm för bensen. Normen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 5 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

Bensen tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen är en ur hälsosynpunkt viktig luftförorening, eftersom den är en välkänd cancerframkallande substans som förekommer i bensin i halter upp till fem procent och som även nybildas i förbränningsprocesser. I Stockholm kommer utsläppen av bensen till största delen från vägtrafiken och då främst bensindrivna fordon. Bensen uppkommer dels på grund av ofullständig förbränning av drivmedel och motorns smörjolja, dels genom avdunstning av bränsle från fordonets bränslesystem. Det senare sker såväl vid framfart som efter avslutad körning då fordonet är varmt.

Vedförbränning avger relativt höga halter av bensen. Användningen av lösningsmedel är numera starkt begränsad, men vanliga aromatiska lösningsmedel som xylen och toluen kan innehålla spår av bensen.

Utsläppen av bensen har minskat kraftigt och det är därmed inga svårigheter att uppfylla miljökvalitetsnormen för bensen i Stockholm. Halterna ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer och mäts därmed inte varje år.

Halterna av bensen i gatunivå respektive taknivå, medelvärden för perioden april-juni.

Rad-id Mätstation Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Hornsgatan

 1,5

2011

1

Innerstaden, taknivå

 0,7

2011

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Bensenhalterna i urban bakgrund på Torkel Knutssonsgatan har halverats i jämförelse med 1990-talets nivåer. Vid mätstationen i gatunivå på Hornsgatan är minskningen ca 80 %. Förbättringen beror på främst på införandet av katalysatorrening på personbilar samt att bensenhalten i bensin har minskat. Även intransporten av bensen har minskat.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Höga halter, över MKN

>5,0 µg/m3

1

 Ganska höga halter

3,5–5,0 µg/m3

2

 Måttliga halter

2,0–3,5 µg/m3

3

 Låga halter

<2,0 µg/m3

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-09-22