Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PM2,5 - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.2.3

För PM2.5 finns det en miljökvalitetsnorm för årsvärde och avser skydd för människors hälsa. Årsmedelvärdet får inte överskrida 25 µg/m3. Därutöver årsmedelvärdet finns även ett exponeringsmål (8,5 µg/m3) som har fastställts i EU-direktiv. Exponeringsmålet gäller endast i urban bakgrundsluft. Gränsvärdet klaras vid samtliga mätstationer med bred marginal. Även exponeringsmålet klaras med marginal vid samtliga bakgrundsstationer.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns två gränsvärden preciserade för PM2.5, 10 ug/m3 som årsmedelvärde och 25 ug/m3 som 4:e högsta dygnsmedelvärde. Målvärdet för års- och dygnsmedelvärde klarades år 2017.

Halterna av PM2,5 i luft, årsmedelvärden.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Målvärde:
8,5 µg/m3.

Kommentar

Halterna av PM2.5 i Stockholmsluften bestäms till stor del av mängden som transporteras med luften från andra länder. Halterna av PM2.5 uppvisar en tydligt nedåtgående trend. Samtliga mätstationer klarar miljökvalitetsnormen med god marginal.

Under 2019 uppmättes på de flesta stationen något lägre halter jämfört med tidigare år. Mätningar i taknivå i staden startade 1 april under 2019.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-05-07
Tema