Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PentaBDE i rötslam

Indikator TEMA.6.11.4

PentaBDE är namnet på en kommersiell produkt som använts för flamskydd. Den består av flera olika varianter av bromerade ämnen (kongener). Mätvärdena visar den sammanlagda halten av de två kongener som förekommer i högst halter i blandningen (BDE47 och BDE 99).

PentaBDE finns på vattendirektivets lista över prioriterade ämnen. Dessa är utvalda för åtgärder inom EU för att förhindra förorening av vatten eftersom de utgör en risk för vattenmiljön och/eller finns uppmätta i vattnen inom EU.

Medelkoncentration av PentaBDE i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Totalt 3-årsmedel

2009

0,09

1

Totalt 3-årsmedel

2010

0,09

2

Totalt 3-årsmedel

2011

0,08

3

Totalt 3-årsmedel

2012

0,04

4

Totalt 3-årsmedel

2013

0,03

5

Totalt 3-årsmedel

2014

0,03

6

Totalt 3-årsmedel

2015

0,03

7

Totalt 3-årsmedel

2016

0,02

8

Totalt 3-årsmedel

2017

0,02

9

Totalt 3-årsmedel

2018

0,02

10

Totalt 3-årsmedel

2019

0,02

11

Totalt 3-årsmedel

2020

0,02

12

Bromma

2007

0,07

13

Bromma

2008

0,06

14

Bromma

2009

0,2

15

Bromma

2010

0,04

16

Bromma

2011

0,04

17

Bromma

2012

0,04

18

Bromma

2013

0,03

19

Bromma

2014

0,03

20

Bromma

2015

0,03

21

Bromma

2016

0,02

22

Bromma

2017

0,02

23

Bromma

2018

0,02

24

Bromma

2019

0,02

25

Bromma

2020

0,02

26

Henriksdal

2007

0,05

27

Henriksdal

2008

0,05

28

Henriksdal

2009

0,2

29

Henriksdal

2010

0,04

30

Henriksdal

2011

0,03

31

Henriksdal

2012

0,03

32

Henriksdal

2013

0,02

33

Henriksdal

2014

0,03

34

Henriksdal

2015

0,02

35

Henriksdal

2016

0,02

36

Henriksdal

2017

0,010

37

Henriksdal

2018

0,02

38

Henriksdal

2019

0,02

39

Henriksdal

2020

0,010

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Under 2009 såg det ut som att halterna av pentaBDE skulle ha ökat nästan tre gånger sedan året innan. Troligen speglar detta de stora problem som laboratorierna har med att analysera organiska ämnen i komplicerade matriser som t ex slam. Det fanns ingen anledning att tro att halten av just dessa ämnen skulle ha ökat, och 2010 var halten tillbaka till samma nivå som tidigare mätningar.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09