Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förorenade områden

Beckholmen marksanering. Foto: Magnus Sannebro
Beckholmen marksanering. Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.6.20

Många mark- och sedimentområden i Stockholm är förorenade på grund av de verksamheter som tidigare har bedrivits där, eller fortfarande pågår.

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i länet arbetar Länsstyrelsen med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden, enligt den s.k. MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Exploateringskontoret förvaltar, utvecklar och exploaterar stadens mark- och vattenområden. Inför ett exploateringsprojekt är markens kvalitet oftast okänd. Markmiljöförhållandena bedöms därför i alla projekt. Där det bedöms vara risk för att marken är påverkad av föroreningar görs en djupare utredning. Om problem konstateras görs alltid en fördjupad undersökning och en handlingsplan för hantering av föroreningarna tas fram.

Uppdaterad: 2022-12-28