Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förorenade områden, riskklassning

Indikator TEMA.6.20.1

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i länet pågår arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO.

Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Antal riskklassade områden i Stockholms stad enligt MIFO-modellen.

Rad-id Riskklass Senaste värdet (objekt) Datum

0

1. Mycket stor risk

 48

2018

1

2. Stor risk

 159

2018

2

3. Måttlig risk

 251

2018

3

4. Liten risk

 92

2018

4

Totalt

 550

2018

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt 550 områden har riskklassats av Länsstyrelsen. Av dessa bedöms 207 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). De flesta med riskklass 1 är båtuppläggningsplatser eller förorenade sediment.

Under 2018 ökade antalet områden med riskklass 1 och 2. De områden som tillkommit är framförallt båtuppläggningsplatser. Miljöförvaltningen har låtit undersöka fyra av dessa båtuppläggningsplatser. Alla fyra områden har kraftigt förhöjda föroreningshalter. Vid tre områden är blyhalterna, och i ett fall även PCB-halterna, så höga att även enstaka intag av jord kan vara skadligt för människors hälsa. Det bedöms även finnas risk för skadlig föroreningsspridning till ytvatten från de undersöka områdena.

Se även nyckeltal om åtgärdsstatus för områden med riskklass 1 och 2.

Uppdaterad: 2020-01-14