Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förorenade områden, riskklassning

Indikator TEMA.6.20.1

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i länet pågår arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO.

Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Antal riskklassade områden i Stockholms stad enligt MIFO-modellen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (objekt)

0

Totalt

2008

99

1

Totalt

2010

109

2

Totalt

2011

113

3

Totalt

2012

186

4

Totalt

2014

440

5

Totalt

2016

502

6

Totalt

2017

505

7

Totalt

2018

550

8

1. Mycket stor risk

2008

9

9

1. Mycket stor risk

2010

11

10

1. Mycket stor risk

2011

12

11

1. Mycket stor risk

2012

11

12

1. Mycket stor risk

2014

21

13

1. Mycket stor risk

2016

17

14

1. Mycket stor risk

2017

18

15

1. Mycket stor risk

2018

48

16

2. Stor risk

2008

46

17

2. Stor risk

2010

52

18

2. Stor risk

2011

55

19

2. Stor risk

2012

66

20

2. Stor risk

2014

129

21

2. Stor risk

2016

147

22

2. Stor risk

2017

148

23

2. Stor risk

2018

159

24

3. Måttlig risk

2008

36

25

3. Måttlig risk

2010

37

26

3. Måttlig risk

2011

37

27

3. Måttlig risk

2012

66

28

3. Måttlig risk

2014

201

29

3. Måttlig risk

2016

247

30

3. Måttlig risk

2017

247

31

3. Måttlig risk

2018

251

32

4. Liten risk

2008

8

33

4. Liten risk

2010

9

34

4. Liten risk

2011

9

35

4. Liten risk

2012

43

36

4. Liten risk

2014

85

37

4. Liten risk

2016

91

38

4. Liten risk

2017

92

39

4. Liten risk

2018

92

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt 550 områden har riskklassats av Länsstyrelsen. Av dessa bedöms 207 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). De flesta med riskklass 1 är båtuppläggningsplatser eller förorenade sediment.

Under 2018 ökade antalet områden med riskklass 1 och 2. De områden som tillkommit är framförallt båtuppläggningsplatser. Miljöförvaltningen har låtit undersöka fyra av dessa båtuppläggningsplatser. Alla fyra områden har kraftigt förhöjda föroreningshalter. Vid tre områden är blyhalterna, och i ett fall även PCB-halterna, så höga att även enstaka intag av jord kan vara skadligt för människors hälsa. Det bedöms även finnas risk för skadlig föroreningsspridning till ytvatten från de undersöka områdena.

Se även nyckeltal om åtgärdsstatus för områden med riskklass 1 och 2.

Uppdaterad: 2020-01-14