Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ämnen med sjunkande halter

Indikator TEMA.6.21.42

En stor del av de kemikalier som används i varor och kemiska produkter i samhället når reningsverken via avloppsvatten och dagvatten. Reningsverken kan inte behandla svårnedbrytbara ämnen och många av dem hamnar därför i det slam som produceras vid reningen.

Slammet används som en avspegling av samhällets kemikalieanvändning, och målet är en sjunkande eller oförändrad halt av de utvalda ämnena. De ämnen som ingår är sex metaller (bly, kadmium, koppar, kvicksilver, silver och zink) och elva organiska ämnen (DEHP, DIDP, DINP, nonylfenol, PAH, PCB, PentaBDE, DekaBDE, PFOS, TBT och triklosan). För att undvika inverkan på tidstrenden från tillfälliga höga eller låga värden anges värdena som löpande treårsmedelvärden (ett medelvärde av de senaste tre årens värden).

Antal av 15 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
14 stycken (2020).
Utgångsvärde:
11 stycken (2016).

Kommentar

År 2020 visar 14 av 15 ämnen en minskad eller en oförändrad halt jämfört med utgångsvärdet (2013-2015). Det är halten av det bromerade flamskyddsmedlet PBDE 209 som ökat under perioden.

Det finns en stor osäkerhet i analyserna av de organiska ämnena, vilket gör att indikatorn kan variera år från år. Indikatorn är också begränsad, många fler ämnen skulle behöva analyseras för att säkert kunna säga att spridningen av farliga ämnen minskar.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-08-27