Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i rötslam

Indikator TEMA.6.21.4

Bly kan liksom kvicksilver finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Medelkoncentration av bly i rötslam.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)

0

Totalt 3-årsmedel

1995

64

1

Totalt 3-årsmedel

1996

62

2

Totalt 3-årsmedel

1997

61

3

Totalt 3-årsmedel

1998

54

4

Totalt 3-årsmedel

1999

49

5

Totalt 3-årsmedel

2000

46

6

Totalt 3-årsmedel

2001

45

7

Totalt 3-årsmedel

2002

41

8

Totalt 3-årsmedel

2003

36

9

Totalt 3-årsmedel

2004

32

10

Totalt 3-årsmedel

2005

28

11

Totalt 3-årsmedel

2006

28

12

Totalt 3-årsmedel

2007

29

13

Totalt 3-årsmedel

2008

28

14

Totalt 3-årsmedel

2009

26

15

Totalt 3-årsmedel

2010

24

16

Totalt 3-årsmedel

2011

24

17

Totalt 3-årsmedel

2012

24

18

Totalt 3-årsmedel

2013

24

19

Totalt 3-årsmedel

2014

23

20

Totalt 3-årsmedel

2015

22

21

Totalt 3-årsmedel

2016

20

22

Totalt 3-årsmedel

2017

19

23

Totalt 3-årsmedel

2018

17

24

Totalt 3-årsmedel

2019

17

25

Bromma

1995

56

26

Bromma

1996

53

27

Bromma

1997

50

28

Bromma

1998

38

29

Bromma

1999

40

30

Bromma

2000

44

31

Bromma

2001

34

32

Bromma

2002

32

33

Bromma

2003

24

34

Bromma

2004

25

35

Bromma

2005

25

36

Bromma

2006

29

37

Bromma

2007

27

38

Bromma

2008

26

39

Bromma

2009

23

40

Bromma

2010

23

41

Bromma

2011

22

42

Bromma

2012

33

43

Bromma

2013

26

44

Bromma

2014

24

45

Bromma

2015

25

46

Bromma

2016

18

47

Bromma

2017

17

48

Bromma

2018

19

49

Bromma

2019

16

50

Henriksdal

1995

72

51

Henriksdal

1996

63

52

Henriksdal

1997

58

53

Henriksdal

1998

48

54

Henriksdal

1999

50

55

Henriksdal

2000

46

56

Henriksdal

2001

44

57

Henriksdal

2002

39

58

Henriksdal

2003

31

59

Henriksdal

2004

29

60

Henriksdal

2005

28

61

Henriksdal

2006

31

62

Henriksdal

2007

30

63

Henriksdal

2008

25

64

Henriksdal

2009

25

65

Henriksdal

2010

23

66

Henriksdal

2011

25

67

Henriksdal

2012

23

68

Henriksdal

2013

20

69

Henriksdal

2014

21

70

Henriksdal

2015

21

71

Henriksdal

2016

17

72

Henriksdal

2017

18

73

Henriksdal

2018

16

74

Henriksdal

2019

16

Datakälla: Stockholm Vatten. Miljörapport

Kommentar

Halten bly i slammet minskar långsiktigt. De förhöjda blyhalterna i Bromma 2012 och 2013 beror på rensningar av sediment i avloppstunnlar. Den något förhöjda halten 2014 beror dels på mycket kraftiga regn i augusti samt på tömning av en rötkammare. Även 2015 är blyhalten något hög i Bromma och även denna gång är orsaken troligen dagvattensediment från arbeten inför en ny dagvattentunnel under Kista.

Slam är en förnyelsebar resurs framför allt som fosforkälla för jordbruket. Gränsvärdet, som i dag ligger på 100 mg/kg TS, klaras med god marginal i både Bromma och Henriksdal. Naturvårdsverket har lagt fram förslag om nya gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. De föreslagna gränsvärdena för bly är 35 mg/kg TS (år 2015), 30 mg/kg TS (år 2023) och 25 mg/kg TS (2030). Stockholm ligger därför på gränsen till att klara detta gränsvärde och arbetet med att ytterligare sänka blynivåerna bör därför fortsätta.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-02